Jump to content
Frank ter Braak

Meer nieuws over Filemaker 7

Recommended Posts

Ik post het maar even, misschien makkelijker.

 

Dan kunnen jullie.....

Quoten

 

Think Secret:

 

Special Report: FileMaker Pro 7 features revealed

 

 

By Nick dePlume, Publisher and Editor in Chief

 

 

February 6, 2004 - Exclusive On two past occasions, Think Secret has had the opportunity to publish a sampling of the new features in FileMaker Pro 7, the forthcoming database software upgrade from the Apple subsidiary. While those articles provided Mac users with a taste of what Version 7 will deliver, sources recently revealed a great deal of additional information on the product's feature set, enabling us to publish this special report.

 

First, it's important to emphasize that FileMaker 7 will incorporate massive changes, and many sources who are familiar with the product have called it the most significant FileMaker upgrade to date. But despite all of the new features, the company wants to lower the barrier-to-entry for new users with additional database templates and improvements to the layout wizard.

 

 

 

FileMaker is targeting the low-end and mid-range corporate markets, and "FileMaker 7 is the explosive-tipped harpoon they're hunting it with," one source told Think Secret.

 

Files and relationships

 

Users will be able to define fields, relationships, and tables from a single location, sources said, using a "Define Database" window. FileMaker 7 will also support multiple tables per file, though users will still have the option of using a "multiple file, single table" approach. In addition, the new version will support multiple found sets and windows for each file.

 

FileMaker 7 will boast a number of relational improvements such as support for bi-directional and "multiple predicate" relationships. The upgrade will also include a graphical diagram view of a database's entity-relationship structure.

 

Sources said Version 7 will ship with new database access control capabilities. FileMaker 7 will include more intuitive password management that will be "far easier" for new users, sources said. "The clumsy system used in current versions is gone." The new options, accessible from FileMaker 7's "Define Accounts & Privileges" dialog, will offer users more power and flexibility; administrators will be able to assign "extended privileges" to individual privilege sets, including access via Instant Web Publishing, ODBC/JDBC, FileMaker Network, or FileMaker Mobile.

 

Current versions of FileMaker require an administrator to kick users off when doing work on a hosted file, but FileMaker 7 will allow administrators to perform changes without taking the database offline, a result of the company's efforts to separate FileMaker's data and presentation functions within the app. FileMaker 7 will also enable customers to change the active user without closing database files.

 

Other file improvements will include named file paths to external files, batch file conversion, and the ability to have more records and fields per file. In addition, the previous file size limit of 2GB for a single database is "history. For practical purposes, there is no upper limit," one source said.

 

Fields improvements

 

FileMaker 7 will ship with a number of improvements to fields. One of these will be a new timestamp field type that will track both date and time in a single field; this will be available from the Define Database window. Global fields will be implemented differently in Version 7, so that fields of any type can be a global field. Container fields will have the ability to contain just about anything, including binary data, text, graphics, audio, or PDFs. In addition, users will be able to set up summary fields as repeating fields, as well as perform a sort based on summary fields.

 

Sources said users will be able to change the text format of a field using a script or calculation, so that, for example, unshipped items on an invoice could appear in red text. FileMaker 7 will also include the ability to add fields to a portal as the portal is created, and text fields in FileMaker 7 will be able to store up to 2GB of text, up from 64K.

 

FileMaker 7 Developer

 

With FileMaker 7 Developer, users will be able to create custom functions. For example, a user could create an input mask, so that a phone number field reformats 10 digits into (xxx) xxx-xxxx format. "The level of customization this allows is amazing," one source commented.

 

While users will still need multiple products for web support -- i.e., FileMaker Unlimited and FileMaker Server, currently -- the products will share a common code base, unlike today's FileMaker product line. This code base was "completely rewritten," according to sources.

 

Other enhancements

 

- Improvements to FileMaker's calculation functionality will include local variables, comments, and new functions, as well as enhanced precision and error handling.

 

- The new version will feature more dynamic dialog boxes, featuring text pulled from fields. FileMaker 7 will also be able to pass along parameters from dialog box responses to calculations, scripts, or fields.

 

- FileMaker 7 will ship with new script steps as well as a Script Debugger, sources said.

 

- The new version will enable users to manually save or revert changes to a database's layout design.

 

- FileMaker 7 will feature a Database Design Report, which exports an XML or HTML-formatted report of tables, fields, relationships, layouts, scripts, and other parts of a database.

 

- Other enhancements will include a redesigned status area, better XML support, and toolbars in the Mac version.

 

- In our first and second reports, we also noted Unicode support as well as improved commit and rollback features.

 

Performance

 

Sources said FileMaker 7 will boast significant performance improvements, with one source describing the new version's speed as "SQL-like." While Think Secret couldn't obtain specific performance numbers, one informant said that "it's noticeably faster than FileMaker 6 running on the same hardware."

 

Ship date

 

When will the new version ship? This is somewhat unclear. While earlier indications suggested that FileMaker could announce the product at Macworld SF, those plans changed for unknown reasons. One source said FileMaker 7 will announce the new version sometime during the first half of this year.

Share this post


Link to post

Nou Frank :wink:

 

Ik verwacht ( en weet ook stiekum ) 8) dat het bouwen van een database minder tijd gaat kosten. Er zijn een hoop oplossingen voor truukjes en omwegen die in 6 nog een hoop tijd kosten. Samengestelde sleutels zijn bijvoorbeeld verleden tijd...

 

Maar goed aan de andere kant zijn er nog genoeg wensen over, en dat is weer goed nieuws voor de bouwers van insteekmodules

Share this post


Link to post

En hier volgt de vertaling, voor de mensen die niet zo goed Engels kunnen - zoals ik.

 

Speciaal Rapport: FileMaker Pro 7 geopenbaarde eigenschappen

 

 

Door Inkeping dePlume, Uitgever en Redacteur in Leider

 

 

6 Februari, 2004 - Exclusief twee afgelopen maal, Denk Geheim de kans heeft gehad om een bemonstering van de nieuwe

eigenschappen in FileMaker Pro 7 te publiceren, de aanstaande verbetering van de gegevensbestandsoftware van de

dochteronderneming van de Appel. Terwijl die artikelen de gebruikers van MAC van een smaak voorzagen

van wat Versie 7 zal leveren, de bronnen openbaarden onlangs heel wat extra informatie over de de

eigenschapreeks van het product, het toelaten van ons om dit speciale rapport te publiceren.

 

Eerst, het is belangrijk om te benadrukken dat FileMaker 7 massieve

veranderingen zal opnemen, en vele bronnen die met het product vertrouwd zijn hebben het de meest

significante tot op heden verbetering FileMaker geroepen. Maar ondanks de elk van nieuwe eigenschappen, het bedrijf wil de barrière-aan-ingang voor nieuwe gebruikers met

extra gegevensbestandmalplaatjes en verbeteringen aan de

lay-outtovenaar verminderen.

 

 

 

FileMaker richt low-end en mid-range de collectieve markten, en "FileMaker 7 is de explosief-getipte harpoen zij het met jagen,"één vertelde bron denkt Geheim.

 

Dossiers en verhoudingen

 

De gebruikers zullen gebieden kunnen bepalen, verhoudingen, en lijsten van één enkele plaats, bovengenoemde bronnen, het gebruiken van een venster "bepaalt van het Gegevensbestand". FileMaker 7 ook veelvoudige lijsten per dossier zal steunen, hoewel de gebruikers nog de optie zullen hebben om een "veelvoudig

dossier te gebruiken, enige lijst "benadering. Bovendien de nieuwe versie zal veelvoud vond reeksen en vensters voor elk

dossier steunen.

 

FileMaker 7 een aantal relationele verbeteringen zoals steun voor

tweerichtings en "veelvoudig predikaat" verhoudingen zal opscheppen. De verbetering zal ook een grafische diagrammening van de de

entiteit-verhouding van een gegevensbestand structuur omvatten.

 

De bronnen zeiden Versie 7 met de nieuwe mogelijkheden van het

gegevensbestandtoegangsbeheer zal verschepen. FileMaker 7 meer intuïtief wachtwoordbeheer dat "veel gemakkelijker

zal zijn" voor nieuwe gebruikers zal omvatten, bovengenoemde bronnen. Het "onhandige systeem dat in huidige versies wordt gebruikt is

gegaan.De "nieuwe opties, toegankelijk van "de dialoog bepaal van Rekeningen & van Voorrechten

FileMaker 7", gebruikers meer macht en flexibiliteit zal aanbieden; de beheerders zullen "uitgebreide voorrechten" aan individuele

voorrechtreeksen kunnen toewijzen, met inbegrip van toegang via het Onmiddellijke Publiceren van het Web, ODBC/JDBC, FileMaker Netwerk, of Mobiele FileMaker.

 

De huidige versies van FileMaker vereisen een beheerder om gebruikers

weg te schoppen wanneer het doen van het werk aangaande een ontvangen

dossier, maar FileMaker 7 zal beheerders toestaan om veranderingen uit te

voeren zonder het gegevensbestand te nemen offline, een resultaat van de inspanningen van het bedrijf om FileMaker's

fileMaker's- gegevens en presentatiefuncties binnen app te scheiden. FileMaker 7 ook klanten zal toelaten om de actieve gebruiker te

veranderen zonder gegevensbestanddossiers te sluiten.

 

Andere het dossierverbeteringen zullen genoemd dossierwegen aan

externe dossiers omvatten, de omzetting van het partijdossier, en de capaciteit om meer verslagen en gebieden per dossier te hebben. Bovendien de vorige grens van de dossiergrootte van 2GB voor één enkel

gegevensbestand is "geschiedenis. Voor praktische doeleinden, er is geen hogere grens,"één bovengenoemde bron.

 

De verbeteringen van de gebieden

 

FileMaker 7 met een aantal verbeteringen aan gebieden zal verschepen. Één hiervan zal een nieuw timestamp gebiedstype zijn dat zowel datum

als tijd op één enkel gebied zal volgen; dit zal bij het Define venster van het Gegevensbestand beschikbaar

zijn. De globale gebieden zullen verschillend in Versie 7 worden uitgevoerd, zodat de gebieden van om het even welk type een globaal gebied kunnen

zijn. De gebieden van de container zullen de capaciteit om enkel over om het

even wat hebben te bevatten, met inbegrip van binaire gegevens, tekst, grafiek, audio, of PDFs. Bovendien de gebruikers zullen summiere gebieden als het herhalen van gebieden

kunnen opzetten, evenals voer een soort uit die op summiere gebieden wordt gebaseerd.

 

De bronnen zeiden de gebruikers het tekstformaat van een gebied zullen

kunnen veranderen gebruikend een manuscript of een berekening, zodat, bijvoorbeeld, unshipped punten op een rekening kon in rode teksten verschijnen. FileMaker 7 ook de capaciteit zal omvatten om gebieden aan een portaal

toe te voegen aangezien het portaal wordt gecreeerd, en de tekstgebieden in FileMaker 7 zullen tot 2GB van tekst kunnen

opslaan, op van 64K.

 

FileMaker 7 Ontwikkelaar

 

Met Ontwikkelaar FileMaker 7, de gebruikers zullen douanefuncties kunnen tot stand brengen. Bijvoorbeeld, een gebruiker kon een inputmasker tot stand brengen, zodat een gebied van het telefoonaantal 10 cijfers in (xxx) xxxxxxx

formaat opnieuw invoert. Het "niveau van aanpassing dit toestaat is verbazend,"één bron becommentariëerde.

 

Terwijl de gebruikers nog veelvoudige producten voor Websteun -- I

nodig zullen hebben.e., FileMaker Onbeperkt en Server FileMaker, momenteel -- de producten zullen een gemeenschappelijke codebasis

delen, in tegenstelling tot FileMaker de productlijn van vandaag. Deze codebasis werd "volledig herschreven,"volgens bronnen.

 

Andere verhogingen

 

- De verbeteringen aan FileMaker's berekeningsfunctionaliteit zullen

lokale variabelen omvatten, commentaren, en nieuwe functies, evenals verbeterde precisie en fouten behandeling.

Share this post


Link to post

Misschien is het ook mogelijk om een overzicht te plaatsen van zaken die in FMP7 nog steeds hetzelfde werken als in FMP6?

 

Ja, de geruchten zijn dat FMP7 een fikse aardverschuiving is. Maar het zou jammer zijn als we gingen denken dat FMP7 alle oplossingen zal gaan bieden voor alle problemen/grenzen waar wij nu in FMP6 tegen aan lopen.

 

Zo hoor ik bijvoorbeeld niet dat knoppen in de Custom Dialog nu op basis van veldwaarden getoond kunnen worden ...

 

En ik hoor ook niet dat de unindexed-search nu tot het verleden behoort ...

 

En ik heb ook nog niet gehoord hoe ik een script kan activeren na het verlaten van een veld ...

 

Maar ik heb wel gehoord dat een calculatie als:

-----------

If(Left(Achternaam ; 1) = "A" ;

  TextColor ( Achternaam ; RGB ( 0 ; 50 ; 100 ) ) ;

  Achternaam

)

 

// RGB0;50;100 is blauw

------------

mogelijk is. Dat is wel cool!

Share this post


Link to post

En ik heb ook nog niet gehoord hoe ik een script kan activeren na het verlaten van een veld ...

Dat is dus wat ik bedoelde met die ingebouwde event plugin....

 

Maar ik heb wel gehoord dat een calculatie als:

-----------

If(Left(Achternaam ; 1) = "A" ;

  TextColor ( Achternaam ; RGB ( 0 ; 50 ; 100 ) ) ;

  Achternaam

)

 

// RGB0;50;100 is blauw

------------

mogelijk is. Dat is wel cool!

Dat is in Excel dus conditional formatting :) en dat is in Excel ook heel wat beter geregeld..... nou moet je weer die RGBwaarden gaan opzoeken :?

Share this post


Link to post

Heb je ook gezien dat het misschien wel mogelijk is om een opmerking IN je calculatie te plaatsen? Dat lijkt me wel :D vetcool :D .

Share this post


Link to post

Kan iemand ook beoordelen of áls de geruchten kloppen of Filemaker 7 net zo goed of beter zal worden dan Servoy. Want dat programma lijkt nu ten opzichte van 6 wel een heel aantal stapjes voor te lopen.

 

Kunnen zij die nu al naar tevredenheid Servoy zijn gaan gebruiken en de veranderingen in 7 kunnen beoordelen daar iets over zeggen?

 

Met andere woorden; hoeveel zin heeft het om te blijven wachten op het inlossen van onze verlanglijstjes.

 

Ik denk overigens dat de naam en bekendheid van een bedrijf ook sterk meespeeld. Wat zou er bij voorbeeld gebeuren als FM7 alles kan wat Servoy kan? Dat zou een grotere revolutie betekenen dan wat Servoy nu teweeg brengt. We zijn met ze alle toch ook echt aan Filemaker gehecht en zullen niet makkelijk zeggen dat iets anders misschien beter is :wink:

 

Ik ben zelf ook een Mac gebruiker en die zijn nog enkele graadjes erger in, ik kan daar zelf met enige schaamte over meepraten. :oops:

Share this post


Link to post

Is er al iets bekend over de (upgrade-)prijs ?

Gaan ze die weer zo drastisch opschroeven ?

De klant betaalt vandaag de dag voor een beetje netwerk met serverversie al meer dan 2.500 EUR.

Met Servoy richt je daar een volledig bedrijvencentrum mee in :cry:

Share this post


Link to post

En ik heb ook nog niet gehoord hoe ik een script kan activeren na het verlaten van een veld ...

Dat is dus wat ik bedoelde met die ingebouwde event plugin....

 

Flash, het is toch wel bekend dat je met de Event-plugin van Azium dit truukje prima kunt maken in de huidige versie van FileMaker? Ik heb een database die automatisch na het verlaten van het telefoonnummerveld de daarin ingevoerde karakters formateert naar iets als "xxx - xxx xx xx" of "xxxx - xx xx xx".

 

http://www.wmotion.com/events.html

 

Desggewenst kan ik dit tonen op de komende confrituursessie.

 

Ik ben niet vies van plug-ins. Ik ben zelfs erg dol op plug-ins. Daarom ben ik al jaren tevreden met de Events-plug-in, als ik een script wil starten bij verlaten van een veld.

 

Ik meende het gerucht te hebben gehoord dat FMP7 het ook zou kunnen, maar ik heb nog nergens gehoord hoe dat dan zou gaan.

Share this post


Link to post
Ik ben niet vies van plug-ins. Ik ben zelfs erg dol op plug-ins. Daarom ben ik al jaren tevreden met de Events-plug-in, als ik een script wil starten bij verlaten van een veld.

samen met de File plugin van Troi, zijn het "must-have's" - tot op heden -

 

PS : we moeten echt sponsoring gaan vragen want Troi en Waves In Motion worden wel erg vaak vermeld hier de laatste tijd :lol:

Share this post


Link to post

Ja Sanne, dat was me inderdaad bekend, hoewel slechts uit overlevering, ik heb er nooit zelf mee gewerkt.... :oops: Maar wat ik nou zo leuk zou vinden is als dergelijke, klaarblijkelijk graag geziene, functionaliteit ingebouwd zou worden in FMP7. Overigens heb ik tot op heden nog geen dringende behoefte gevoeld tot het gebruik van een plugin..... Misschien onderscheidt zich daar wel de Profi van de ontwikkelaar-van-de-kouwe-grond (i.c. mijzelf) :idea:

Share this post


Link to post

Aankomend probleempje voor de gebruikers van event plug-ins:

 

Ik heb ergens gehoord :wink: dat de meeste ervan gebruik maken van een bug in Filemaker, die in versie 7 gefixt zou zijn....

 

Ongetwijfeld zullen daar weer updates voor komen maar het is misschien iets om rekening mee te houden...

Share this post


Link to post
Ik heb ergens gehoord :wink: dat de meeste ervan gebruik maken van een bug in Filemaker, die in versie 7 gefixt zou zijn.....

 

Dankjewel Duckie, dat je eventjes hierop wilde wijzen.

 

Dat gerucht heeft mij inmiddels ook bereikt, dus dat zou wel eens - op dit moment - waar kunnen zijn.

 

We zullen echter moeten wachten op de definitieve release van FMP7 (en wellicht de nieuwe versie van de Events-plug-in) voordat we het met zekerheid kunnen zeggen.

Share this post


Link to post

Nog meer goed nieuws wat ik zo snel eventjes niet in bovenstaand overzicht terugvind:

 

De print-engine (of voor de taalpuristen onder ons: afdrukmotor 8O ) is verbeterd, waardoor portals eindelijk een normaal afgedrukt kunnen worden. Voor zover ik nu heb kunnen nagaan in ieder geval geen halve regels meer en dat soort onzin...

 

Hoe het zich straks in het echie houdt, met x verschillende OS en en x^n verschillende printers in ook hier weer afwachten natuurlijk...

Share this post


Link to post

Ik heb gehoord dat de FM 7 volstrekt incompatible is met versie 6. Zo incompatible dat oude databases niet meer zijn in te lezen. Als dat zo is kap ik definitief met dit pakket.

Share this post


Link to post
Ik heb gehoord dat de FM 7 volstrekt incompatible is met versie 6. Zo incompatible dat oude databases niet meer zijn in te lezen. Als dat zo is kap ik definitief met dit pakket.

Twee Mike-berichten op dit Forum, en allebei om boosheid te uiten. Nu ja, ieder zijn zin...

Wat bovenstaand voornemen betreft: als je dat echt gelooft - maar ik kan niet aannemen dat je (zo) dom bent - dan moet je inderdaad kappen met FileMaker. Kom nou, denk eens na voor je iets schrijft dat misschien door honderden gelezen wordt!

Share this post


Link to post
Kom nou, denk eens na voor je iets schrijft dat misschien door honderden gelezen wordt!

 

:D We blijven optimistisch over dit forum! :D

Share this post


Link to post
Als dat zo is kap ik definitief met dit pakket.

 

Mike, je klinkt op het moment ook al niet zo positief over FileMaker. Heb je geen zin om nu al definitief te stoppen, en eens rond te kijken of er een database-product is wat meer bij *jou* past?

Share this post


Link to post
Ik heb gehoord dat de FM 7 volstrekt incompatible is met versie 6. Zo incompatible dat oude databases niet meer zijn in te lezen.

 

Klinkt alsof Mike naar een Servoy presentatie is geweest. Want daar hoorde ik dat gerucht ... :D

Share this post


Link to post
Klinkt alsof Mike naar een Servoy presentatie is geweest. Want daar hoorde ik dat gerucht ... :D

Wat je op zo'n presentatie te zien krijgt, maakt zo'n stomme roddel totaal overbodig... :cry::cry:

Share this post


Link to post

Zou het niet puur eigenbelang zijn? Ik bedoel, als ik naar een seminar van Mercedes-Benz ga, dan hoor ik vast ook wel dat BMW's en Audi's kansloze roestbakken zijn :D Wat zou je zelf zeggen? :idea:

Share this post


Link to post

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...